FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पद संख्या थप सम्बन्धमा

मिति २०७७।०८।०७ गते प्रकाशित उद्यम विकास सहजकर्ता पदको विज्ञापनमा पद संख्या १ भएकोमा सो को सट्टा पद संख्या दुई कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकासित सूचना 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सुचना 

आन्तरिक आय संकलन तर्फको सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय संकलन तर्फको सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

आन्तरिक आय संकलन त्रफको सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय संकलन तर्फको सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

tds details

दस्तावेज: 

Pages